Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die u kunt toepassen op uw webwinkel. Let op: aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Neem contact op met een advocaat als u niet zeker bent van de inhoud.


Artikel 1 - Begripsbepalingen

De volgende begrippen hebben in deze omstandigheden de volgende betekenis:

Bedenktijd: de termijn gedurende welke de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met opdrachtnemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten waarvan de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame drager: elk middel dat de consument of contractant in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer externe communicatietechnologieën in het kader van een door de contractant georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten;

Telecommunicatietechniek: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en contractant gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Algemene voorwaarden: actuele algemene voorwaarden voor de aannemer.

Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer

Deze website wordt beheerd door:

Job-E-commerce

kareldoormanstraat, 3012GR, Rotterdam (dit is geen retouradres, pakketjes die hier naartoe worden verzonden zullen niet geaccepteerd en terugbetaald worden)

E-mailadres: info@dumiko.nl

KvK-nummer: 72492554

BTW-identificatienummer: NL002336276B85

Artikel 3 - Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van opdrachtnemer en op alle contractuele overeenkomsten en bestellingen tussen opdrachtnemer en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor het aangaan van de overeenkomst worden vermeld dat de algemene voorwaarden bij opdrachtnemer in te zien zijn en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, met afwijkingen van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame datadrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van het toepasselijke onderdeel van toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of beschadigd zijn, zullen de Overeenkomst en deze Voorwaarden van kracht zijn en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling gericht vanuit het origineel zo dicht mogelijk.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dient uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De contractant heeft het recht het aanbod ten alle tijden te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en juiste omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​juiste beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen is dit een reële weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden verkoper niet.

Alle foto's, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een reële weergave van de aangeboden producten. De aannemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt vooral bij:

geprijsd inclusief belastingen;

eventuele verzendkosten;

hoe de overeenkomst tot stand komt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn,

al dan niet het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarvoor opdrachtnemer de prijs garandeert;

het niveau van de snelheid van communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan de gebruikelijke basissnelheid van het gebruikte communicatiemiddel

indien de overeenkomst na de totstandkoming zal worden geleverd, en zo ja, op welke wijze deze kan worden geraadpleegd door de consument;

hoe de consument, voordat hij de overeenkomst aangaat, de informatie die hij op grond van de overeenkomst heeft verstrekt, kan controleren en zo nodig herstellen;

alle overige talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden aangegaan;

de gedragscodes waaraan opdrachtnemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de

minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvanger van deze toestemming niet door de ondernemer wordt bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de contractant passende beveiligingsmaatregelen.

De contractant kan zich - binnen wettelijke grenzen - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.

Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame drager, meesturen:

het vestigingsadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument kan klagen,
de voorwaarden en hoe de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande klantenservice;
de informatie in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze informatie al aan de consument heeft verstrekt voordat de overeenkomst wordt uitgevoerd;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In het geval van een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden voor voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument vooraf aangewezen en aan de contractant meegedeelde vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij pakt het product alleen uit of gebruikt het alleen voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij/zij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij/zij het product met alle toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan opdrachtnemer retourneren, conform redelijke en duidelijke instructies van opdrachtnemer.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij/zij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer te melden. De consument dient dit schriftelijk / per e-mail te melden. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering.

Indien de klant na het verstrijken van de termijnen genoemd in nrs. 2 en 3 niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product wordt niet teruggestuurd naar de aannemer, is de aankoop een feit.

Artikel 7 - Herroepingskosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugzenden van de producten voor rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de contractant dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product al is ontvangen door de elektronicawinkel, of dat het bewijs volledig kan worden geretourneerd.

 

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Opdrachtnemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de in lid 2 en 3 omschreven producten. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans in tijd voor het contract.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn slechts mogelijk voor producten:

door de contractant tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument,
- die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; (gepersonaliseerde producten/op maat gemaakt)
- die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (specifieke schoonheids/hygiene producten)
- die snel kunnen vernietigen of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop opdrachtnemer geen invloed heeft;
- voor losse kranten en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en software waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
- voor hygiënische- en beauty producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken en het product heeft gebruikt
Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn slechts mogelijk voor diensten:

of het nu gaat om logies, vervoer, restaurantactiviteiten of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waarvan de
levering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór de bedenktijd. termijn is verstreken;

als het gaat om games en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat alle vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke bepalingen of regelingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien opdrachtnemer daartoe besloten heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke bepalingen of bepalingen; of de
consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag dat de prijsverhoging ingaat.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van typefouten. Bij druk- en typefouten is opdrachtnemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 - Nakoming en garantie

Opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in de aanbieding, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of gebruiksvriendelijkheid en de wettelijke bepalingen die op de dag van de overeenkomst bestaan. zijn aangegaan en / of regelgevend. Indien overeengekomen staat opdrachtnemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een garantie van opdrachtnemer, fabrikant of importeur laat onverlet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens opdrachtnemer kan doen.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De producten dienen in originele verpakking en in nieuwstaat teruggestuurd te worden.

De garantietermijn van de aannemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Opdrachtnemer is echter nimmer verantwoordelijk voor het tot stand komen van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies omtrent het gebruik of gebruik van de producten.

De garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en / of behandeld of deze door een derde heeft laten repareren en / of behandelen;

- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van opdrachtnemer zijn behandeld en / of op de verpakking zijn behandeld;

- Het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg van regels is die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van het gebruikte materiaal.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Opdrachtnemer zal uiterst zorgvuldig zijn bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

De plaats van levering is het adres waarvan de consument het bedrijf op de hoogte stelt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de contractant het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal opdrachtnemer proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze verschijnen dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij ruilartikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor rekening van de contractant.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij opdrachtnemer bij bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging.

Opzegging

De consument kan de overeenkomst enkel binnen 48-72 uur (afhankelijk van de daadwerkelijke verwerkingstijd van de bestelling) na het aangaan van de overeenkomst ontbinden (bestelling annuleren). Na 48-72 uur wordt de bestelling verzonden en valt deze niet onder de controle van de verkoper om hem op een van deze items terug te sturen. Wanneer een consument de overeenkomst niet binnen 48-72 uur annuleert, is hij dus verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen nadat deze zijn aangekomen. Met een maximale termijn van 30 dagen om de goederen terug te sturen naar het oorspronkelijke adres, als de consument hier niet aan voldoet binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, kan hij/zij de goederen niet meer retourneren.


Vernieuwing

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het normaal afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In tegenstelling tot het vorige lid, kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, als de consument dat kan. annuleer het einde van de extensie. opzegtermijn van maximaal één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het normaal afleveren van producten of diensten, kan alleen voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn. meer dan drie maanden. indien de overeenkomst strekt tot het gewone, maar minder dan eens per maand, worden kranten, nieuws- en tijdschriften en tijdschriften verstrekt.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van kranten, tijdschriften en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) loopt niet rustig door en eindigt automatisch na afloop van de proefperiode of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient de schuld van de consument te worden voldaan binnen zeven werkdagen na de bedenktijd als bedoeld in artikel 6, lid 1. 1. Indien er een overeenkomst van dienstverlening is, begint deze termijn. nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om fouten in opgegeven of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In het geval dat de consument niet betaalt, is de contractant, behoudens wettelijke beperkingen, gerechtigd de redelijke kosten die de klant vooraf heeft aangekondigd in rekening te brengen.Artikel 14 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorspelbaar langere verwerkingstijd vraagt, reageert de ondernemer binnen 14 dagen met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerde reactie kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat onderwerp is van geschillenbeslechting.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal opdrachtnemer naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Artikel 16 - SMS Marketing Algemene voorwaarden

Wij maken gebruik van een sms-platform, waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Door u aan te melden voor onze sms-marketing en -meldingen in, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Door het invoeren van uw telefoonnummer in de kassa en het initialiseren van een aankoop, het inschrijven via ons inschrijfformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat wij u sms-berichten (voor uw bestelling, met inbegrip van verlaten winkelwagen herinneringen) en sms-marketing aanbiedingen kunnen sturen. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop. Uw telefoonnummer, naam en aankoop informatie zal worden gedeeld met ons SMS-platform "SMSBump Inc, een bedrijf uit de Europese Unie met kantoor in Sofia, Bulgarije, EU". Deze gegevens zullen worden gebruikt om u gerichte marketingberichten en meldingen te sturen. Bij het verzenden van de sms-berichten zal uw telefoonnummer worden doorgegeven aan een sms-operator om de levering ervan uit te voeren. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en kennisgevingen antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat u van ons ontvangt of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben gegeven. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methodes om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Voor vragen kunt u "HELP" sms'en naar het nummer waarvan u de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen op info@dumiko.nl voor meer informatie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde aflevering van enige informatie die via de service wordt verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie, en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de service. Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons Privacybeleid raadplegen om te bepalen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken